Aktualności miejskie

Informacje dla obywateli Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.
Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.
Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України
Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.
Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.
Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.
З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.
Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine
All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict do not need to register or worry about formalities at reception points. All persons fleeing Ukraine, seeking refuge in Poland, do not need to worry about the legality of their stay. There is also no need to submit any applications at the Office for Foreigners/voivodship offices / Border Guard posts in the coming days. The same applies to Ukrainian citizens staying in Poland whose residence permits have expired.
All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict, who do not have an assured stay (accommodation) in Poland, may go to the reception point. They will receive information about their stay in Poland, a meal, basic medical care and a place to rest; temporary accommodation will be indicated to them. All of them are provided access to free medical care and Polish health services.
Ukrainian citizens staying in Poland do not have to leave if their residence permits expire. They also do not have to worry about the legality of their further stay.
Up-to-date information for citizens of Ukraine is available on the website ua.gov.pl.
Punkty informacyjne i pomocowe – relokacja:
W Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze uruchomione zostały punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy (za uchodźcę uznawana jest każda osoba, która przekroczyła granicę po 24.02), które działają codziennie w godz. 7.00-24.00. Punkty mieszczą się na PKS w Gorzowie Wlkp. oraz PKP w Zielonej Górze.
W punktach informacyjnych od osób potrzebujących pomocy uzyskane zostaną dane personalne, które następnie zostaną przekazane do punktu koordynacyjnego. Zwrotnie przekazane zostaną informacje, gdzie osoba potrzebująca pomocy może zostać zakwaterowana i gdzie zostanie zapewnione jej wyżywienie. Osoba relokowana otrzymuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie i pomoc medyczną.
Uruchomiona została także specjalna infolinia, gdzie udzielne są wszelkie informacje oraz pomoc administracyjna i prawna
Infolinia lubuska: 95 785 18 59
Infolinia ogólnopolska: +48 47 721 75 75
Miejsca zakwaterowania uchodźców wyznacza wojewoda, który podpisuje stosowne umowy z podmiotami. Pomoc otrzyma każdy uchodźca! Obecnie w Lubuskim przygotowanych jest 500 miejsc. Powstaje też lista uzupełniająca.
Uchodźcy mogą się także zgłaszać do samorządów, które z kolei skontaktują się z odpowiednimi służbami, a te zajmą się transportem i zakwaterowaniem. Można zgłaszać się także do policji, straży pożarnej czy straży granicznej- które dysponują procedurami relokacji.
Інформаційні та пункти допомоги:
У містах Гожув Велкопільський і Зелена Гура були відкриті інформаційні пункти для біженців з України (біженцем вважається кожна людина, що перейшла кордон після 24.02), які працюють щодня з 7:00 до 24:00. Пункти розташовані на автовокзалі (Dworzec PKS) в Гожув Велкопольскиц і залізничному вокзалі (Dworzec PKP) в Зелена Гура.
В інформаційних пунктах, від осіб які потребують допомоги, будуть отримані персональні дані, які потім будуть передані в координаційний пункт. Тим, хто звернувся буде приділена інформація про те, де людина, яка потребує допомоги може бути розміщений на проживання і де буде забезпечено харчування. Переміщена людина отримує житло, повний пансіон і медичну допомогу.
Також була запущена спеціальна гаряча лінія, де надається вся інформація, а також адміністративна та юридична допомога.
Гаряча лінія у воєводстві Любуському: +48 95 785 18 59
Загальнопольска гаряча лінія: +48 47 721 75 75
Місця розміщення біженців призначає губернатор, який підписує відповідні договори з суб’єктами. Допомогу отримає кожен біженець! В даний час в Любуському воєводстві підготовлено 500 місць для перебування біженців. Формується і додатковий список.
Біженці також можуть звернутися до місцевих органів влади, які, в свою чергу, зв’яжуться з відповідними службами, а ті займуться транспортом і розміщенням. Ви також можете звернутися в поліцію, пожежну службу або прикордонну службу, які мають процедури для переселенців.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry