Aktualności miejskie

Kontrole zbiorników bezodpływowych

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.   

Burmistrz miasta Gubina sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy, dlatego apelujemy:
  • jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
  • użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność, masz przydomową oczyszczalnię ścieków – eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania,
  • obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/ osadników z przydomowej oczyszczalni z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim,
  • zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz do roku,
  • zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  z ostatnich 12 miesięcy
Informujemy, że  zostało  wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta Gubina w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli  i realizacji obowiązków wynikających z Ustawy wraz z planem kontroli dostępne na stronie internetowej urzędu.
Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się już w sierpniu  2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry