Społeczeństwo

Pandemia, a zadłużenia

Coraz realniejsze staje się „nadejście” czwartej fali pandemii koronawirusa i tym samym możliwość dodatkowych obostrzeń, łącznie z zamykaniem lub ograniczeniem produkcji w zakładach pracy i przejście ich albo na tzw. postojowe, albo wręcz utraty środków do życia przez w nich zatrudnionych.

Czy i w jakim stopniu obecna sytuacja pandemiczna wpływa na zasobność naszych portfeli i tym samym na regulację wielu zobowiązań podatkowych i opłat na rzecz miasta – zapytaliśmy Kierownika Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Romana Gąsiora: Nie zauważyliśmy w naszych gubińskich realiach, aby pandemia i jej przebieg miały istotny wpływ na zobowiązania najemców naszych lokali na płatność czynszów, czy też innych zobowiązań mieszkańców na rzecz MZUK -u. Biorąc pod uwagę minione lata – te płatności, lub ich niesystematyczna regulacja, czy wręcz ich bark utrzymują się na podobnym poziomie, jak przed wybuchem pandemii. Kto się uchylał przed ich regulacją w latach poprzednich – stara się nadal postępować tak i zachowywać w podobny sposób. Ogólne zadłużenie mieszkańców miasta (od momentu powstania naszego Zakładu tj. od 1 maja 2003 roku) do końca września b. roku – możemy określić na poziomie około 2,5 miliona złotych.

Jak wobec tego wygląda sytuacja w mieście związana z opłatami za najem lokali komunalnych? W Gubinie „rekordzista” ma do uregulowania kwotę około 45 tysięcy złotych, z odsetkami.. Prawo do najmu lokalu komunalnego najemca może również utracić z innych powodów, jak np. nieprzestrzegania norm i zasad społecznego współżycia z lokatorami, jak zakłócaniem tzw. ciszy nocnej. Skierowanie sprawy do sądu i egzekucja należności (bądź eksmisja) jest ostatecznością. Procedura postępowania – w wypadku baraku systematycznej regulacji należności – polega  na wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź pisemnym z dłużnikiem i możliwością dojścia do jakiejkolwiek ugody. Z prawnego punktu widzenia – postępowanie sądowe generuje za sobą dodatkowe koszty, a komornik – po ustaleniu majątku dłużnika, egzekwuje z niego na drodze sprzedaży należności potrzebne do pokrycia należności, dodatkowo doliczając swoje opłaty. W wyjątkowych przypadkach komornik  nie ma prawnej możliwości egzekucji długu. Eksmisja jest jednak ostatecznością, bowiem nie ma prawnej możliwości jej wykonania na tzw. „bruk”! Tak osoba musi otrzymać lokal socjalny. Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że opłaty za ich użytkowanie są również nieregulowane, a same lokale są przez najemców dewastowane.

Antoni Barabasz

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry