Aktualności miejskie

Policzyliśmy się dla Polski!

W dniach 1 kwietnia – 30 września 2021 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzony został Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, podczas którego zapytano mieszkańców „ilu nas jest”, „jacy jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Spis powszechny pozwala stworzyć kompleksowy portret kraju ukazujący demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturę jego mieszkańców w określonym czasie

Obecnie, w dobie postępującej globalizacji i szybkiego rozwoju gospodarczego, posiadanie szczegółowych, dobrych jakościowo i porównywalnych danych statystycznych jest niezbędne do prawidłowego zarządzania społeczno-gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Spis ludności jest jedynym tak masowym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i ekonomicznej oraz o gospodarstwach domowych i rodzinach. Spisom ludności zwykle towarzyszą spisy mieszkań i budynków, które dostarczają informacji nie tylko o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych, ale pozwalają także na wszechstronną charakterystykę sytuacji mieszkaniowej ludności i gospodarstw domowych, w tym na ustalenie liczby gospodarstw domowych i rodzin nieposiadających własnego mieszkania lub mieszkających niesamodzielnie.

W spisie ludności i mieszkań w 2021 r. kontynuowano, rozpoczęte w spisie w 2011 r., odejście od metody tradycyjnej na rzecz spisu nowej generacji, łączącej źródła danych. Z jednej strony wykorzystano potencjał źródeł administracyjnych (dane z rejestrów urzędowych i niepublicznych systemów informacyjnych), z drugiej zaś zgromadzono dane uzyskane od osób uczestniczących w samospisie internetowym, wywiadzie telefonicznym, wywiadzie bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza spisowego z użyciem przenośnych urządzeń elektronicznych.

Stan i struktura ludności Polski

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet była o 187,8 tys. (tj. 0,9%) mniejsza niż przed dekadą, a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje ludności według płci.

Mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6%, a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3%. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m2 (tj. o 18,5%).

Udostępnianie wyników NSP 2021

Wyniki spisu będą udostępniane zgodnie z harmonogramem publicznie dostępnym dla odbiorców informacji. Wstępne dane dla województw będą udostępnianie sukcesywnie od kwietnia do lipca 2022 r. Dane na niższych poziomach podziału administracyjnego kraju, w tym dla gmin, będą udostępniane od września 2022 r. Wyniki spisu będą publikowane na Portalu Informacyjnym GUS (informacje sygnalne i publikacje) oraz w Banku Danych Lokalnych. Dla kartograficznej prezentacji danych w ujęciu przestrzennym zostanie wykorzystany zmodernizowany Portal Geostatystyczny.

Więcej informacji na https://spis.gov.pl/

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry