Aktualności miejskie

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

Przypominamy, że na mocy specustawy można ubiegać się o dofinansowanie kosztów pobytu osób, które przyjęliśmy do swoich domów.

40 złotych to kwota, która ma pokryć dzienne koszty wyżywienia i zakwaterowania uchodźcy. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
Wnioski oraz załączniki można składać w pokoju nr 307 w Urzędzie Miejskim w Gubinie (ul. Piastowska 24), w godzinach od 7:30 do 15:30.
Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane:
 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski i załącznik do pobrania pod tym adresem internetowym: http://gubin.pl/PL/3016/688/Wyplata_swiadczen_dla_Polakow_goszczacych_uchodzcow/k/

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry