Aktualności miejskie

Zgłoszenia do „Małego ZUS Plus” tylko do końca stycznia.

W styczniu przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”. Dzięki temu, będą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości.

 Z „Małego ZUS Plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulga przeznaczona jest dla osób, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jeśli przedsiębiorca spełnia ten warunek, ale działalność prowadził krócej niż rok, to limit przychodu powinien liczyć proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.
Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku. Przedsiębiorca, który w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z „Małego ZUS” lub „Małego ZUS Plus” łącznie przez 36 miesięcy również nie ma prawa do ulgi.
Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien do 31 stycznia wyrejestrować się z ZUS z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ponownie zgłosić do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus. Osoba, która korzystała z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełnia warunki w 2022 r. nie musi zgłaszać się ponownie.
Jeśli dokumenty nie będą złożone w terminie, nie będzie można skorzystać z „Małego ZUS Plus” w tym roku. W takiej sytuacji będzie można ubiegać się o ulgę dopiero w styczniu przyszłego roku i to o ile wciąż spełnione będą wszystkie warunki.
Kwota składek przy „Małym ZUS Plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w tym roku pomiędzy 903 zł a 3553,20 zł.
Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku. Przedsiębiorca, który w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z „Małego ZUS” lub „Małego ZUS Plus” łącznie przez 36 miesięcy również nie ma prawa do ulgi.
„Mały ZUS Plus” można opłacać dopiero po wykorzystaniu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek.
Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne i nie ma wpływu na wysokość składki zdrowotnej – tę będzie trzeba opłacać w pełnej wysokości. Trzeba zdawać sobie sprawę, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry